Google+
Vicenç Piera S.L.
Via Augusta, 161 08021 Barcelona ES +93 414 33 30 http://www.vpiera.com
Aquesta web utilitza galetes tècniques pròpies, i de tercers per realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris. Algunes funcionalitats d'aquesta web podrien no estar disponibles sense aquestes galetes. Si continueu navegant, considerarem que n'accepteu l'ús (més informació). X
español - català -
english - français
menu
 
Cercador
PRODUCTES
Belles arts Consumibles informàtica Gràfic Manualitats Papereria Regal

CONDICIONS DE COMPRA

1. INTRODUCCIÓ

1.1. El Client reconeix que VICENÇ PIERA SL és el titular de la informació que li ha estat facilitada i dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual relatius a les marques VICENÇ PIERA.

1.2. El Client es compromet a:
a) utilitzar la informació rebuda (confidencial) per a fins estrictament pròpis.
b) abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol forma, aquesta informació.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

2.1. El Client accepta irrevocablement les Condicions Generals de Venda i de Lliurament, així com les nostres condicions particulars, fins i tot si aquestes condicions estan en contradicció amb les condicions generals i particulars del Client.

2.2. Les condicions generals i particulars del Client no vinculen a VICENÇ PIERA SL, tret que VICENÇ PIERA SL les hagi acceptades expressament per escrit. La celebració d'una compra-venda entre VICENÇ PIERA SL i el Client, sense manifestar el seu desacord en relació amb les condicions generals o particulars o altres disposicions establertes pel client, no implica la conformitat de VICENÇ PIERA SL amb les mateixes.

2.3. Es presumirà que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., és representant del mateix i té poders suficients per a actuar com a tal i vincular-li.

3. PREU

3.1. Les ofertes i llistes de preus tenen caràcter purament indicatiu, reservant-se VICENÇ PIERA SL el dret a modificar aquests preus sense avís previ. Les comandes s'acceptaran amb reserva d'una possible variació en el preu.

3.2. Els preus publicats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) però en aquests no s'inclouen les despeses de transport (veure apartat 5 Franquícia de Ports).

3.3. No obstant l'anterior, en la factura que VICENÇ PIERA SL emeti, es prendrà com base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.

3.4. Els preus publicats en aquesta web poden ser diferents dels preus que s´apliquen a cada establiment Piera.

3.5. Tant els preus com les imatges no tenen caràcter contractual.

4. COMANDA

4.1. No s'estipula cap comanda mínima.

4.2. Les restes de comanda queden automàticament anul·lades

4.3. Del material que no es pugui lliurar, el Client podrà rebre un abonament de, com a màxim, l'import pagat del material no lliurat.

5. FRANQUÍCIA DE PORTS

5.1. Les comandes seran a ports pagats per a comandes d'import net superior a 75€ per a Espanya Península i a 95 € per a Balears. Excepte en casos concrets de molt cubicatge en que s'haurà de cobrar ports amb previ avís.

5.2. Les comandes que no arribin a mínims portaran un càrrec mínim de 4,90€ en concepte de ports. A Balears, sinó arriben a 95€, portaran un càrrec mínim de 6,90 en concepte de ports. El import dels ports pot variar en funció del pes o el volum de la comanda.

5.3. Per cada re-lliurament ens veurem obligats a tornar a cobrar els ports

5.4.Les comandes per Canàries, Ceuta, Melilla, Andorra, Portugal i per a la resta d'Europa s'efectuaran a ports deguts a valorar segons cada comanda i depenent del volum i la destinació.

5.5.VICENÇ PIERA S.L. es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la mercaderia s'hagi d'aplicar un tarifa diferenta.

5.6. El client pot enviar a la seva agència de transports a recollir la seva comanda pel nostre magatzem, en aquest cas nosaltres no cobrem ports ni paguem res a l'agència. És el client qui paga els ports i altres despeses associades a l'agència de transport escollida. Així mateix, el client pot passar a buscar personalment la seva comanda per les nostres botigues (prèvia sol·licitud del client i confirmació per la nostra banda).

6. LLIURAMENT DEL PRODUCTE

6.1. Els terminis prevists per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per a VICENÇ PIERA SL.

6.2. Excepte acord exprés per escrit amb VICENÇ PIERA SL, el Client no tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de VICENÇ PIERA SL.

6.3. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de VICENÇ PIERA SL, el subministrament parcial d'una comanda.

6.4 Normalment les comandes es lliuraran en 2-4 dies, depenent de la destinació i la disponibilitat.

6.5. Tota la comunicació entre el Client i l'Empresa haurà de ser per correu electrònic (info@vpiera.com).

7. TRASPÀS DE RISC

7.1 El Risc per pèrdua i/o danys es transmet al Client des del moment que es produeixi l'enviament de la mercaderia al Client

7.2 VICENÇ PIERA SL declina qualsevol responsabilitat sobre els productes servits quan els mateixos hagin estat indegudament utilitzats o manipulats.

8. RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

8.1 És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que es signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver relativa a l'estat de la mateixa, de l'embalatge o del nombre de paquets.

8.2 També és imprescindible que es comuniqui per fax o correu electrònic a VICENÇ PIERA SL aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material, al departament d'atenció al Client.

8.3. Qualsevol discrepància, anomalia o disconformitat amb la factura emesa per VICENÇ PIERA SL referent a preus, descomptes o condicions especials deurà ser notificada per fax o correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la mateixa.

9. DEVOLUCIÓ MERCADERIA

9.1. No s'admetran devolucions de mercaderia sense acord previ per part de V. PIERA S.L. Tots els productes podran ser retornats en un termini de 14 dies a comptar de la data en què es va realitzar el lliurament, d'acord amb les disposicions de la Llei de Comerç detallista espanyola. Per exercir el seu dret de devolució s'haurà de posar en contacte prèviament amb nosaltres mitjançant correu electrònic, al qual nosaltres respondrem especificant les instruccions a seguir per a la devolució del producte.

9.2. Els productes a retornar hauran d'estar en perfecte estat i conservar-se en el seu envàs original amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Si els productes van ser manifestament objecte d'ús la devolució no podrà tenir lloc.

9.3. Les devolucions s'efectuaran a ports pagats pel client excepte per error de V.PIERA S.L., mercaderia defectuosa o altra anomalia imputable a V. PIERA S.L.
La devolució del producte donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del mateix. En el cas de prendre cura de la recollida de la devolució, es restaran del import a retornar el cost de transport, el cost administratiu i tots aquells costos en els quals puguem incórrer.

10. COMANDA ELECTRÒNICA

10.1. Al realitzar una comanda utilitzant aquesta pàgina web o les altres solucions de comerç electrònic de VICENÇ PIERA SL, el Client accepta expressament l'aplicació d'aquestes condicions generals a les transaccions realitzades utilitzant aquest mitjà. El programa permet que el client pugui consultar els preus de VICENÇ PIERA SL i l'emissió de comandes per mitjans electrònics.

10.2. El client manifesta que la persona que utilitza el programa en el seu nom és un usuari autoritzat per ell mateix i té capacitat per a emetre comandes de productes i serveis de VICENÇ PIERA SL en nom o per compte del client.

10.3. Com a conseqüència de l'anterior el client accepta que VICENÇ PIERA SL li pugui deure l'import de transaccions corresponents a comandes emeses en els quals s'hagi/n utilitzat les dades del Client com si hagués estat el propi Client, procedint al pagament del/s esmentat/s import/s sense objecció alguna.

10.4. El Client accepta que qualsevol comanda emesa a través del programa de comerç electrònic o altre mitjà electrònic és una comanda vàlida i vinculant per al Client, i per evitar qualsevol tipus de dubte, tindrà per ambdues parts un valor equivalent al d'una comanda realitzada per escrit.

10.5. El Client reconeix que VICENÇ PIERA SL no pot garantir la seguretat d'internet i que existeix la possibilitat que s'interceptin o manipulin dades o informació transmesa pel client a VICENÇ PIERA SL, que no obstant això, tindrà dret a considerar com a veraç la informació rebuda del Client en la forma que es rebi en el domicili de VICENÇ PIERA SL.

10.6. VICENÇ PIERA SL es reserva el dret a acceptar o rebutjar qualsevol comanda de compra remesa a través del programa.

10.7. El Client accepta que la documentació facilitada per VICENÇ PIERA SL en la relació amb l'expedició de la mercaderia sigui un albarà de lliurament valorat. Així mateix en relació amb la compra i forma de pagament dels serveis adquirits a través del programa de comerç electrònic sigui una factura comercial.

10.8. Les Condicions Generals de Venda de VICENÇ PIERA SL seran d'aplicació a totes i cadascuna de les comandes cursades a través del programa de comerç electrònic, llevat que entre VICENÇ PIERA SL i el client s'hagin establert de comú acord condicions particulars relatives a la compra o llicència d'ús dels productes adquirits ("contracte de compra"), en aquest cas les condicions d'aquest contracte de compra concret seran d'aplicació a la compra i llicència d'ús dels productes comprats a través del programa de comerç electrònic en aquest cas concret.

10.9. Ambdues parts acorden que VICENÇ PIERA SL no serà responsable de cap tipus de dany accessori, directe, indirecte, emergent o especial que es produeixi amb motiu o com a conseqüència de la transmissió electrònica de comandes o d'altra informació, fins i tot si VICENÇ PIERA SL va ser informat de la possibilitat que tals danys poguessin produir-se.

10.10. El Client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i ejecutabilitat de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que aquesta comanda va ser emesa i autoritzada per mitjans electrònics.

10.11. El Client és responsable de totes les despeses i costos d'utilització del programa, incloent sense caràcter exhaustiu, les despeses de consum i connexió telefònica, equip de telecomunicacions, etc.

11. COMPETÈNCIA

La validesa, interpretació i compliment d'aquestes condicions generals es regirà pel fur de VICENÇ PIERA SL i se sotmet a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona, acceptant el client la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'aquest fur, restant fora de perill el dret de VICENÇ PIERA SL a iniciar accions legals contra el client davant qualsevol altre tribunal que sigui competent en matèria de recobrament de deutes pendents del Client.
© Copyright Vicenç Piera: Tots els drets Reservats. Els continguts de la botiga online de belles arts www.vpiera.com que esteu visitant, tant texts com imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc... són titularitat i propietat de exclusiva de Vicenç Piera o en el seu defecte a llurs propietaris i estan amparats per la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedant, per tant, prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació sense la corresponent autorització. Vicenç Piera és especialista en la distribució d'un ampli catàleg de material de belles arts que inclouen tota mena de material de dibuix, llapisos de colors, caballets de pintura eines per escultors i en general productes de papeleria i artícles per belles arts i pintura. 201706. La botiga online de belles arts www.VPiera.com té un extens catàleg de material per manualitats i belles arts en general. Algunes de les nostres especialitats les podeu trobar a Plumas Estilograficas , Jovi Plastilina, Óleos Van Gogh, Promarker o fins i tot a Tienda Bellas Artes . Bellas Artes / Suministros de Oficinas / Material Papelería / Pintura al Óleo / Pizarras Blancas / Plumas Estilograficas / Acrilicos Vallejo / Bellas Artes Barcelona / Cajas de Pasteles / Cartro Ploma / Faber Castell Precios / Lapices Colores / Manualidades y Bellas Artes / Material Manualidades Online / Material para Scrapbooking / Materiales para Manualidades / Pintura Acrílica / Pintura Americana / Pintura para Tela / Pizarra Blanca Magnetica / Pizarra Caballete / Productos Papeleria / Rotulador Pincel / Rotuladores Posca / Set de Caligrafia / Tienda Online Manualidades / Acrílicos Amsterdam / Acrílicos Titan / Carton Pluma / Material de Dibujo / Óleos Rembrandt / Oleos Titan / Óleos Van Gogh / Rotuladores Faber Castell / Tienda Bellas Artes / Tiendas de Bellas Artes / Venta de Marcos de Cuadros Comptem amb més d'una Botiga Belles Arts Barcelona i per internet venem Articles per a Belles Arts, Sobres Verjurats, Fusta de Bassa, Articles per a Belles Arts, Belles Arts Online, Bastidors per Pintar, Paper Fotogràfic Doble Cara, Cavallets Pintura, Material per a Belles Arts , Caixes d'Aquarel·la, Retoladors Copic, Material de Belles Arts, Lletres de Paper Mache, Botiga Belles Arts, Botigues de Belles Arts, Olis Rembrandt, Acrílics Amsterdam, Acrílics Titan, Carton Ploma, Retoladors Faber Castell, Olis Van Gogh, Material de Dibuix o Venda de Marc de Quadres. En intenet nostres clients ens troben per Botigues de Belles Arts a Barcelona, Casa Piera, Botiga Belles Arts Barcelona, Botiga Belles Arts Online i molts altres conceptes. Vicenç Piera.